Regulamin promocji “zabieg powitalny”


Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem Promocji jest Prywatna Praktyka Lekarska Olga Milbrandt z siedzibą ul. Alabastrowa 24/1, 62-081 Baranowo, PL, NIP: 6652581782, tel. kom. 793 386 688, e-mail: biuro@med-estetyczna.com.pl.

 2. Promocja dotyczy bonu na zabieg powitalny.

II. Warunki Promocji:

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu na zabieg powitalny w wysokości 100 zł od ceny regularnej, która wynosi 150 zł.

 3. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

 4. Klient może przekazać swój zakupiony bon powitalny innej osobie, która nie jest klientem gabinetu Milbrandt.

 5. Klient może zakupić bon powitalny w czasie 1 miesiąca od daty pierwszej wizyty.

 6. Zakupiony bon powitalny jest ważny przez 3 miesiące od daty pierwszej wizyty.

 7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 8. Zabieg obejmuje demakijaż, peeling chemiczny, maskę indywidualnie dobraną do rodzaju cery, masaż relaksacyjny twarzy, szyi i dekoltu, krem odżywczy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 10. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych bonów powitalnych w okresie ich ważności.

 11. Wykupiony bon powitalny może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności. Za niewykorzystane bony powitalne nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 13. Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

 14. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.

 15. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@med-estetyczna.com.pl

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie internetowej https://med-estetyczna.com.pl/regulamin-promocji  

  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji poprzez zamieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej.

  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.