Regulamin promocji „Kalendarz Adwentowy”

 

I. Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem Promocji jest Prywatna Praktyka Lekarska Olga Milbrandt z siedzibą ul. Alabastrowa 24/1, 62-081 Baranowo, PL, NIP: 6652581782, tel. kom. 793 386 688, e-mail: kontakt@milbrandt.pl.

 2. Promocja dotyczy bonu na zabieg powitalny.

II. Warunki Promocji:

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu na zabiegi, kosmetyki lub darmowych produktów do usługi.

 3. Klient może skorzystać z promocji w każdym dniu tylko jeden raz.

 4. Klient może przekazać swój zakupiony produkt lub usługę innej osobie.

 5. Klient może zakupić lub zarezerwować zabieg tylko w czasie wyświetlania grafiki promocyjnej na portalach społecznościowych Organizatora, tj. Relacja Instagram @gabinet.milbrandt oraz Relacja Facebook fb.com/gabinetmilbrandt.

 6. Zakupiony lub zarezerwowany zabiegi musi odbyć się do 31.03.2022 roku. Zmiana terminu pierwotnie wybranej wizyty oznacza rezygnację Klienta z udziału w akcji promocyjnej.

 7. Liczba zabiegów i kosmetyków w promocyjnej cenie ograniczona.

 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 10. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych i zarezerwowanych zabiegów w okresie ich ważności.

 11. Wykupiony lub zarezerwowany zabieg może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności promocji. Za niewykorzystane bony powitalne nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 13. Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

 14. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.

 15. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: kontakt@milbrandt.pl

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.Postanowienia końcowe

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie internetowej https://med-estetyczna.com.pl/regulamin-promocji  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji poprzez zamieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.

Regulamin promocji „zabieg powitalny”

 

I. Postanowienia wstępne:

 1. Organizatorem Promocji jest Prywatna Praktyka Lekarska Olga Milbrandt z siedzibą ul. Alabastrowa 24/1, 62-081 Baranowo, PL, NIP: 6652581782, tel. kom. 793 386 688, e-mail: kontakt@milbrandt.pl.

 2. Promocja dotyczy bonu na zabieg powitalny.

II. Warunki Promocji:

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu na zabieg powitalny w wysokości 100 zł od ceny regularnej, która wynosi 150 zł.

 3. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

 4. Klient może przekazać swój zakupiony bon powitalny innej osobie, która nie jest klientem gabinetu Milbrandt.

 5. Klient może zakupić bon powitalny w czasie 1 miesiąca od daty pierwszej wizyty.

 6. Zakupiony bon powitalny jest ważny przez 3 miesiące od daty pierwszej wizyty.

 7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 8. Zabieg obejmuje demakijaż, peeling enzymatyczny/migdałowy lub inny, maskę indywidualnie dobraną do rodzaju cery, masaż relaksacyjny twarzy, szyi i dekoltu, krem odżywczy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

 10. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych bonów powitalnych w okresie ich ważności.

 11. Wykupiony bon powitalny może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności. Za niewykorzystane bony powitalne nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 13. Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

 14. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.

 15. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: kontakt@milbrandt.pl

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.Postanowienia końcowe

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie internetowej https://med-estetyczna.com.pl/regulamin-promocji  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji poprzez zamieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.